Zolpidemtartraat 10 mg

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Zolpidemtartraat en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Zolpidemtartraat  inneemt.
3. Hoe wordt Zolpidemtartraat ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Zolpidemtartraat?
6. Aanvullende informatie.

1. WAT IS ZOLPIDEMTARTRAAT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Zolpidemtartraat is een slaapmiddel (hypnoticum) behorend tot de groep van de benzodiazepine verwante middelen. Het wordt gebruikt bij de kortdurende behandeling van slaapstoornissen.

Een behandeling met benzodiazepines of aan benzodiazepine verwante middelen wordt alleen toegepast bij slaapstoornissen van klinisch relevante ernst.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZOLPIDEMTARTRAAT INNEEMT.

Gebruik Zolpidemtartraat niet

– als u allergisch (overgevoelig) bent voor zolpidem of één van de overige bestanddelen van Zolpidemtartraat

– als u een bepaalde vorm van spierzwakte (myasthenia gravis) heeft;

– in geval van kortdurende ademstilstand tijdens de slaap (slaap-apnoe syndroom);

– als u last heeft van ernstige ademhalingszwakte (respiratoire insufficiëntie);

– als u een ernstige leverbeschadiging heeft (leverinsufficiëntie).
Kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar mogen Zolpidemtartraat niet gebruiken

Wees extra voorzichtig met Zolpidemtartraat
Algemeen
Voordat de behandeling met Zolpidemtartraat begonnen wordt: – moet de oorzaak van de slapeloosheid achterhaald worden;- moeten onderliggende ziektes behandeld worden.
Als de behandeling van de slaapstoornissen na 7-14 dagen niet succesvol is, kan dit een teken zijn van een psychiatrische of lichamelijke ziekte, welke gecontroleerd moet worden.
Algemene informatie over de effecten die tijdens gebruik van benzodiazepines en aan benzodiazepine verwante middelen (zoals Zolpidemtartraat) of andere slaapmiddelen zijn waargenomen en die uw arts in overweging moet nemen, zijn hieronder beschreven:• Gewenning Na diverse weken herhaald gebruik kan het slaapopwekkende effect verminderen.

• Afhankelijkheid
Het ontstaan van een lichamelijke of geestelijke afhankelijkheid is mogelijk. De kans op afhankelijkheid neemt toe met de dosering en duur van de behandeling en is ook groter als u in het verleden overmatig alcohol of drugs hebt gebruikt. Na het ontstaan van een lichamelijke afhankelijkheid gaat een plotselinge stopzetting van de behandeling gepaard met ontwenningsverschijnselen.

• Ontwenningsverschijnselen (rebound slapeloosheid)
Nadat de behandeling met een slaapmiddel is gestaakt, kan een voorbijgaand syndroom optreden waarbij de slaapstoornissen in verergerde mate terugkeren (reboundfenomeen). Dit kan gepaard gaan met andere reacties: hoofd- of spierpijn, extreme angst en spanningen, rusteloosheid, verwardheid, geïrriteerdheid en slaapstoornissen en in ernstige gevallen kunnen de volgende symptomen optreden: gebrek aan realiteitszin, vervreemding van uzelf, gehoorproblemen (hyperacusis), gevoelloosheid en tintelend gevoel in de ledematen, overgevoeligheid voor licht, lawaai en lichamelijk contact, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)of epileptische aanvallen.Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de mogelijkheid dat zulke verschijnselen kunnen optreden om zo uw ongerustheid te verminderen.

• Geheugenverlies (amnesie)
Geheugenverlies kan optreden (anterograde amnesie). Deze toestand doet zich meestal voor enige uren na inname van Zolpidemtartraat. Om dit risico zo klein mogelijk te houden, dient u er voor te zorgen 7-8 uur ononderbroken te slapen (zie: “Mogelijke bijwerkingen”).

• Psychische en “paradoxale” reacties
Rusteloosheid, opgewondenheid, prikkelbaarheid, agressiviteit, waanvoorstellingen (psychoses), woedeaanvallen, nachtmerries, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), slaapwandelen, onaangepast gedrag, verergerde slapeloosheid en andere nadelige effecten op het gedrag kunnen optreden tijdens de behandeling. Als deze reacties optreden, moet het gebruik van Zolpidemtartraat gestopt worden.
Deze reacties komen waarschijnlijk vaker voor bij ouderen.

Specifieke patiëntengroepen
Benzodiazepines en aan benzodiazepine verwante middelen (zoals Zolpidemtartraat moeten voorzichtig gebruikt worden door:

• Oudere en verzwakte patiënten
U moet een lagere dosis krijgen (zie: “Hoe wordt Zolpidemtartraat  gebruikt”). Zolpidemtartraat heeft een spierverslappende werking . Daarom is er vooral voor ouderen een risico op vallen, met kans op bijv. een heupfractuur bij het ’s nachts uit bed gaan.

• Patiënten met een verminderde nierfunctie
Voorzichtigheid is nodig, maar de dosering hoeft niet aangepast te worden

• Patiënten met langdurige ademhalingsproblemen (chronische dyspnoe) Het is bewezen dat benzodiazepines het ademhalen kunnen bemoeilijken. Ook zijn angst of innerlijke onrust beschreven als verschijnselen van kortademigheid.

• Patiënten met een geschiedenis van alcohol- of drugsmisbruik
Buitengewone voorzichtigheid is nodig. U zult zorgvuldig gecontroleerd worden tijdens de behandeling met Zolpidemtartraat, vanwege het risico op gewenning en geestelijke afhankelijkheid.

Benzodiazepines en aan benzodiazepine verwante middelen (zoals Zolpidemtartraat ) zijn niet bedoeld:

– voor patiënten met een ernstig verminderde werking van de lever. Zij hebben een verhoogd risico op hersenbeschadiging (encepfalopathie)

– als geneesmiddel van eerste keuze bij patiënten met waanvoorstellingen (psychoses)

– als enige behandeling van ernstige neerslachtigheid (depressie) of angst samenhangend met ernstige neerslachtigheid (depressie) (risico op zelfmoord).
Gebruik met andere geneesmiddelen
Zolpidemtartraat moet met voorzichtigheid gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen die een kalmerende werking hebben op het centrale zenuwstelsel (zie 2: “Hoe wordt Zolpidemtartraat gebruikt”).
Gelijktijdige toediening van de volgende geneesmiddelen kan leiden tot een verhoging van het centrale, kalmerende effect (zie 4: “Mogelijke bijwerkingen”):

– middelen om geestelijke stoornissen te behandelen (neuroleptica, antidepressiva, antipsychotica);

– slaapmiddelen;

– middelen tegen angststoornissen, kalmerende middelen (anxiolytica/sedativa);

– sterk werkende pijnstillende middelen (narcotische analgetica). Een overdreven
geluksgevoel (euforie) kan optreden en een verhoogde geestelijke afhankelijkheid tot
gevolg hebben;

– spierverslappers;

– middelen tegen toevallen (anti-epileptica);

– narcosemiddelen, middelen voor verdoving (anesthetica);

– middelen om allergieën of verkoudheid te behandelen, die tevens een rustgevend effect hebben (sederende antihistaminica).
Geneesmiddelen die de werking van bepaalde leverenzymen vergroten, kunnen het effect van Zolpidemtartraat verminderen, bijv. rifampicine (voor de behandeling van tuberculose).

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Gebruik van Zolpidemtartraat met voedsel en drank

Tijdens de behandeling dient u geen alcohol te gebruiken, omdat dit de werking van zolpidemtartraat zal versterken en veranderen op een onvoorspelbare manier. Het vermogen om handelingen uit te voeren die een verhoogde concentratie vereisen, kan bovendien verminderen door deze combinatie.

Zwangerschap en borstvoeding

Zolpidemtartraat mag niet tijdens de zwangerschap gebruikt worden vooral niet tijdens de eerste drie maanden, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de veiligheid van Zolpidemtartraat  tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding vast te stellen. Tijdens dierproeven zijn geen misvormingen of effecten op de embryo door zolpidem aangetoond, maar de veiligheid tijdens de zwangerschap van de mens is niet vastgesteld.
Neem contact op met uw arts als u zwanger wilt worden of een zwangerschap vermoedt tijdens de behandeling met Zolpidemtartraat, zodat hij/zij kan besluiten of de behandeling voortgezet of gestaakt moet worden.
Als Zolpidemtartraat gedurende een lange periode in de laatste maanden van de zwangerschap gebruikt wordt, kunnen ontwenningsverschijnselen optreden bij het pasgeboren kind.
Als Zolpidemtartraat, vanwege noodzakelijke medische redenen, aan het eind van de zwangerschap of tijdens de bevalling gebruikt wordt, kunnen effecten zoals een verlaagde lichaamstemperatuur, lage bloeddruk en matig verminderde ademhaling optreden bij de pasgeborene.
Omdat zolpidem in lage hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, mag Zolpidemtartraat  niet tijdens de periode van borstvoeding gebruikt worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Slaperigheid, geheugenverlies, verminderde concentratie en verminderde spierfunctie kunnen de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen, nadelig beïnvloeden. (Zie ook “Gebruik van Zolpidemtartraat  met voedsel en drank”). Dit wordt versterkt als u onvoldoende lang heeft geslapen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zolpidemtartraat

Zolpidemtartraat bevat lactose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT ZOLPIDEMTARTRAAT INGENOMEN?

Volg bij gebruik van Zolpidemtartraat nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De filmomhulde tablet moet met wat vloeistof meteen voor het naar bed gaan worden ingenomen.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen
De aanbevolen dagelijkse dosering voor volwassenen is 2 filmomhulde tabletten Zolpidemtartraat (overeenkomend met 10 mg zolpidemtartraat per dag). •

Ouderen en verzwakte personen
Bij ouderen of verzwakten wordt een dosis van 1 filmomhulde tablet van Zolpidemtartraat 10mg geadviseerd.

Patiënten met een verminderde werking van de lever
Bij patiënten met een verminderde werking van de lever wordt een dosis van 1 filmomhulde tablet van Zolpidemtartraat 10mg geadviseerd.

Maximale dosering
De dagelijkse dosering van 1 filmomhulde tabletten Zolpidemtartraat 10mg geadviseerd mag niet overschreden worden.

Kinderen en jongvolwassenen
Zolpidemtartraat  mag niet gebruikt worden bij kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar.

Duur van de behandeling
De behandeling zal zo kort mogelijk duren. Meestal tussen enkele dagen en 2 weken, met een maximum van 4 weken, inclusief de tijd waarin de dosering wordt afgebouwd.
De afbouwfase wordt op individuele basis vastgesteld.
In bepaalde situaties kan een verlenging boven de maximale duur nodig zijn. Uw behandeld arts zal dit beslissen nadat uw toestand opnieuw is beoordeeld.

Wat u moet doen als u meer van Zolpidemtartraat  heeft ingenomen dan u zou mogen

In geval van een overdosering moet onmiddellijk het advies van een arts gevraagd worden.
In geval van een overdosering met alleen Zolpidemtartraat is een verminderd bewustzijn variërend van extreme slaperigheid tot licht coma gemeld.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Zolpidemtartraat in te nemen

Gebruik nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen. Ga verder met het gebruik van Zolpidemtartraat zoals door uw arts is voorgeschreven.

Als u stopt met gebruik van Zolpidemtartraat

Aangezien het risico op ontwenningsverschijnselen groter is na plotseling stoppen met de behandeling, zal uw arts u adviseren om de behandeling door middel van geleidelijk afbouwen van de dosering te beëindigen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals alle geneesmiddelen kan Zolpidemtartraat bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Aan de hand van de volgende frequenties worden de bijwerkingen geëvalueerd:
Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 mensen
Vaak: bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 mensen Soms: bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 mensen
Zelden: bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 mensen Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 mensen, inclusief geïsoleerde gevallen.

Psychische stoornissen
• Soms:
paradoxale reacties: rusteloosheid, bewegingsdrang, prikkelbaarheid, agressie, wanen, woede, nachtmerries, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychoses), slaapwandelen, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen (zulke reacties komen waarschijnlijk vaker voor bij ouderen), geheugenverlies (amnesie), welke samen kan gaan met onaangepast gedrag (zie: “Wees extra voorzichtig met Zolpidemtartraat”).
Reeds bestaande ernstige neerslachtigheid (depressie) kan tot uiting komen tijdens het gebruik van benzodiazepines of benzodiazepine-achtige stoffen .
Gebruik (zelfs bij therapeutische doseringen) kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid: stoppen van de behandeling kan leiden tot ontwenningsverschijnselen en het terugkeren van de verschijnselen van de aandoening in versterkte mate (Rebound-verschijnselen) (zie: “Wees extra voorzichtig met Zolpidemtartraat”).
Geestelijke afhankelijkheid kan optreden. Misbruik is gerapporteerd bij mensen die meerdere geneesmiddelen hebben misbruikt.
Verminderde zin in seks (libido).

Zenuwstelselaandoeningen
• Vaak:
slaperigheid gedurende de volgende dag, afvlakking van het gevoel, verminderde waakzaamheid, verwarring, vermoeidheid, hoofdpijn.

Oogaandoeningen
• Vaak:
dubbel zien.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
• Vaak:
duizeligheid, coördinatiestoornis van de spieren (ataxie).

Maagdarmstelselaandoeningen
• Soms:
maagdarmstoornissen (diarree, misselijkheid, braken). Huid- en onderhuidaandoeningen
• Soms:
huidreacties.

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
• Vaak:
spierzwakte.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ZOLPIDEMTARTRAAT?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik Zolpidemtartraat niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de blister na: “Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaar Zolpidemtartraat in de oorspronkelijke verpakking.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE.

Wat bevat Zolpidemtartraat

• Het werkzame bestanddeel is: 10 mg zolpidemtartraat.

• De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
tabletkern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), hypromellose en magnesiumstearaat.
Tabetomhulling: hypromellose, titaniumdioxide (E171) en macrogol 400.

Hoe ziet Zolpidemtartraat  er uit en wat is de inhoud van de verpakking Zolpidemtartraat ,

filmomhulde tabletten zijn wit en ovaal en hebben de opdruk “ZIM” aan 1 kant en “5” aan de andere kant.
De filmomhulde tabletten zijn beschikbaar in:
• doosjes met 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100 en 500 filmomhulde tabletten verpakt in blisters.
• doosjes met 50, 100, 500 filmomhulde tabletten in EAV blisters
(ziekenhuisverpakkingen).
• tablettencontainer met 30, 100, 250 of 500 filmomhulde tabletten, afgesloten met een kindveilige dop.
Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.